www.solution4you.cz

Správa nemovitostí

ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA BUDOVY A GARÁŽÍ

 • Vedení evidence vlastníků bytů a garáží
 • Předpis, výběr a evidence plateb do provozního fondu (popř. dalších fondů upravených stanovami a dalšími interními předpisy), fondu oprav a zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů
 • Vymáhání dlužných plateb jakož i náhrad škod na spravovaném majetku jménem vlastníků resp. SVJ
 • Zajištění odečtů vodoměrů SV, TUV a elektron. poměrových měřičů tepla
 • Roční vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů jednotlivým vlastníkům dle platných předpisů (v případě měření spotřeby vody a/nebo tepla zahrnutí výsledků výše uvedených samostatných vyúčtování vody a/nebo tepla)
 • Roční vyúčtování provozního fondu (popř. dalších fondů) jednotlivým vlastníkům
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • Kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena)
 • Zastupování objednatele resp. společenství vlastníků jednotek v případech pojistných událostí
 • Vyřizování stížností, oznámení, podnětů
 • Svolávání a organizace shromáždění vlastníků jednotek, vyhotovení zápisu a zajištění plnění usnesení
 • Fakturace za údržbu, servisní poplatky
 • Roční vypracování odhadu záloh a následující kontrola
 • Kalkulace servisních nákladů
 • Vyrovnávání servisních poplatků vzhledem k aktuální spotřebě
 • Řízení plateb faktur na základě pokynů objednatele resp. Společenství vlastníků jednotek